A Kis Arkanum

Évszázadok során sokan próbáltak magasabb, filozófiai jelentést találni a Kis Arkanumban, Valószínűleg a Nagy Arkanum nyilvánvaló spirituális jelentősége miatt. De hiába, lapjai egész egyszerűen nem meditációs célokat szolgálnak. A tarot összefüggésében nincs értelme feltételezni, hogy a Kis Arkanum valaha is több volt, mint egyszerű szerencsemondó jóseszköz.

Ebből természetesen nem az következik, hogy ezt az ötvenhat lapot figyelmen kívül hagyhatjuk. Ha sikerül megértenünk, hogy miért kerültek a Nagy Arkanum mellé, akkor azt is képesek leszünk elfogadni, hogy nem kell feltétlenül misztikus jelentőséggel felruházni a tarot minden egyes lapját. Ezek a kártyák is saját, konkrét jelentéssel bírnak, amely épp elég ahhoz, hogy érvényesnek tekintsük őket.

A Kis Arkanum feladata, hogy áttekintést adjon hétköznapi világunkról. Történelmi és kulturális hátteret biztosít az egyén küzdelméhez, hogy megegyezésre jusson saját belső valóságával. Tehát míg a Nagy Arkanum a lélek rejtélyét van hivatva feltárni, addig a Kis Arkanum a társadalom összefüggésébe helyezi az egyént.

Mivel a külvilággal való kölcsönhatásunk lényeges eleme, hogy ismerni akarjuk a jövőt, fontos, hogy a tarot megmutassa, mit tartogat számunkra az anyagi világ. Ez a kombináció – a személyes küzdelem képe a tényleges események hátterével szemben – teszi a tarot-t különleges é spontos jóseszközzé.

A Nagy Arkanum azt feltételezi, hogy minden ember egy mikrokozmosz: a teljes univerzum egyetlen öntudattal rendelkező lénybe sűrítve. Azonban létezik egy makrokozmosz is – egy nagyobb és gyakran közönyös világ -, amelyen belül mindannyiunknak élnünk és cselekednünk kell. Függetlenül attól, milyen módon próbáljuk tökéletesíteni magunkat, vagy kifejleszteni személyes erőnket, minden, amit teszünk, ki van téve a nagyobb világ hatásának, amelynek mi csak egyetlen darabkáját adjuk. A Kis Arkanumnak kell feltérképeznie és le kell írnia ezt a makrokozmoszt, illetve ennek ránk gyakorolt befolyását.

Leckéi tehát semmivel sem kevésbé fontosak, mint a Nagy Arkanum tanításai. Mindkettő arra figyelmeztet, hogy az események nem légüres térben következnek be, hanem minden valami másnak a következménye. Minél elszántabban keressük az igazságot, annál inkább meg kell fontolnunk ennek az üzenetnek a tanulságát. Gyakori, hogy a mágia és a misztikum megszállottjai nem törődnek a külvilággal, amelyben élnek, a tarot azonban összekapcsolja a misztikust a hétköznapival, így újfent rámutat, hogy míg egy másik, metafizikus birodalom után sóvárgunk, fél lábbal ebben a világban állunk.

Az értelmezés első lépései:

A Kardok régen a nemesi osztályt jelképezték.
A tarotban a Kardok ábrázolják a gyűlölet és az erőszak hatalmát. Lapjai ellenségeinkre mutatnak rá, legyenek egyének, szervezett csoportok vagy személytelen erők, bárki és bármi, ami árteni akar nekünk, vagy jól felfogott érdeke miatt az uralma alá hajtana minket.

A Kelyhek régen a papságot szimbolizálták.
A Kelyhek sorozat a szeretet és a hit jelképévé vált. Kirakásban ezek a lapok azt jelzik, hogy léteznek olyan emberek, csoportok, vagy erők, amelyek a mi érdekünkben dolgoznak, pusztán azért, mert törődni akarnak velünk.

Az Érmék a kereskedő osztályt ábrázolták.
Hatalmuk van a pénz felett, így az Érmék a gazdasági helyzetünket befolyásoló jó vagy rossz erőket jelképezik.

A társadalmi ranglétra alján a Botok által jelölt jobbágyok vagy parasztok álltak.
Kirakásban a Botok az esélytelenség dacára elért sikert, vagy a sikerre való képességet jelképezik.

Alapvetően tehát a Kis Arkanum négy csoportra osztja a világot, amelyben élünk: ellenünk dolgozó vagy az érdekünkben munkálkodó erőkre, az anyagi javak területére és a sikerre való képességre. Talán ez a dolgok túlzott leegyszerűsítésének tűnik. Azonban mégis ez a négy tényező alkotja minden egyszerű és összetett közösség kiindulópontját. Közvetlenül hatnak ránk, mert vagy mi vagyunk a célpontjaik, vagy irányítjuk őket.

Minden egyes színen belül hasonló a kártyák kapcsolata. A számozott kártyák olyan eseményeket vagy helyzeteket írnak le, amelyek logikus, ok-okozati sorrendben követik egymást.

Az udvari figurák is vonatkozhatnak helyzetekre, de többnyire inkább konkrét személyekre utalnak, akik befolyásolhatjákegy eseménysorozat végkimenetelét.

Ha az udvari lapok egy helyzetre vonatkoznak, akkor előrevetítik annak “forgatókönyvét”, azaz feltérképezik azt a szituációt, amelyben a kérdező érintett. Például ha a Kelyhek udvari figurái vannak túlsúlyban egy kirakásban, akkor a kérdező érzelmi reakciói – vagy más személyeknek a kérdezővel kapcsolatos érzései – határozzák meg a helyzet alakulását. Minél magasabb rangú az udvari figura, annál nagyobb hatást fejt ki az adott szituáció a kérdezőre, s annál inkább befolyásolja annak döntéseit.

Ha az udvari figurák konkrét embereket jelölnek, akkor ezek az emberek az adott szín minden tulajdonságát magukénak mondhatják. Természetesen ezenkívül önálló értelemmel is rendelkeznek, amellyel szándékosan hozzák játékba tulajdonságaik egyikét-másikát. Ebből következik, hogy a személyekre vonatkozó lapok sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak a kirakásra, mint a helyzeteket leíró lapok.

Ha egy szituáció a véletlennek köszönheti a létét, akkor más véletlenek könnyen érvényteleníthetik. De amikor egy értelemmel bíró emberi lény szándékosan kitervel vagy előidéz egy helyzetet, akkor egy másik, az övével megegyező erejű emberi lénynek kell közbelépnie, hogy ez a helyzet megváltozzon. Tehát ha az udvari lapok azt jelzik, hogy a kérdező életében megjelent egy aktív emberi intelligencia, a jósnak erre nagyon körültekintően kell felhívnia a kérdező figyelmét, még akkor is, ha ez az intelligencia nem feltétlenül rosszindulatú.

A tarot királyi udvara:

A Király, Királynő, Lovag, Apród megnevezések szó szerint leírják az adott lap rangját, és egyben a figura konrkét hatalmát, amellyel a saját területén (uradalmában vagy sorozatában/színében) rendelkezik.

A Király nagy hatalmú férfi, saját területének teljhatalmú ura. A legrangosabb pozíciót foglalja el, a versenytársai is elismerik a fensőbbségét. A Kis Arkanumban a Király az adott szín uralkodója: hatalommal bíró személy, aki a szintre jellemző minden képesség, tudás és tulajdonság birtokában van, méghozzá a többi udvari figuránál magasabb szinten. A Király bír mindazzal a tekintéllyel is, amely szükséges ahhoz, hogy a dolgokat a saját elképzelése szerint alakítsa.

A Királynő a Király női megfelelője. Ő szintén sorozatának jellemvonásait testesíti meg, és abszolút királynői hatalma van alattvalói felett. Ahol ugyanazon sorozat Királya is jelen van, ott a Királynő az ő hitvese, tehát a feleség szerepét játssza, s mint ilyen, támogatja és erősíti férje döntéseit és cselekedeteit. Ahol az adott területen a Király háttérben marad (azaz nem jelenik meg a kirakásban), ott a Királynő a saját jogán uralkodik.

A tarot legrégebbi értelmezéseiben ugyanazokat a tulajdonságokat a Király esetében erénynek vagy erősségnek, míg a Királynő esetében véteknek vagy gyengeségnek tartották. A mai napig létezik ez a kettős mérce, azaz a férfiaknál pozitívnak tartott tulajdonságokat kárhoztatjuk, ha egy nő személyiségében találkozunk velük. Ez a hozzáállás azonban nem teszi lehetővé, hogy pontosan értelmezzük az udvari figurákat.

Bármely szín Királynője ugyanazzal az erővel és gyengeséggel rendelkezik, mint ugyanazon szín Királya. De a Kiránynő egy jellegzetesen női nézőpontból szemléli a dolgokat, mely kiegészíti a Király maszkulin nézőpontját. Ettől függetlenül a Királynő is rendelkezik egy született vezető minden ismérvével.

A Lovag olyan férfi, aki a korona védelmében végzett szolgálataiért kapta címét az uralkodótól, s a továbbiakban is elvárják tőle ugyanezen szolgálatokat. A tarot-ban a Lovag nem csupán hűséges alattvaló, hanem a Király és a Királynő szimbolikus fia is. Ezért ez a kártya olyan férfit ábrázol, aki királyi szüleihez hasonló tulajdonságokkal és jellemvonásokkal van felruházva, bár ezek eggyel alacsonyabb szinten jelennek meg.

A Lovag híján van a Király és a Királynő abszolút hatalmának, de a rájuk jellemző érettségnek is. Mivel a Lovag képességei és tapasztalatai kisebb volumenűek, néha – a szinének megfelelően – veszélyesebb vagy kevésbé hatékony lehet, mint királyi szülei.

Ettől függetlenül nem ajánlatos alábecsülni. Megvan a lehetősége arra, hogy olyanná váljon, mint a Király vagy a Királynő; s okkal hihet előjogaiban, uradalma erejében, annyira, hogy harcolni is képes ezekért. A Lovag a trónörökös; bármit is tesz szimbolikus szülei érdekeinek előmozdításáért, az végső soron saját javát szolgálja.

Mivel a Lovagot általában lovon, páncélban ábrázolják, a kártyának sok további értelmezése lehetséges, legyen szó a Lovag által jelölt személy jelleméről, vagy egy hamarosan bekövetkező eseményről. A Lovagot tekinthetjük harcosnak, katonának (olyan embernek, aki képes szűkebb közössége védelmében harcba szállni), de a kártya utalhat fennálló vagy a közeljövőben kialakuló összetűzésre is. A Lovag lehet hírvivő vagy közvetítő, de elküldött vagy fogadott üzenetekről is lehet szó. A lap jelölhet utazást, a színhely megváltozását, vagy átmenetet egyik helyről vagy szituációból a másikba. Hogy melyik jelentés az érvényes, azt a kirakásban szereplő többi kártya fogja eldönteni.

A modern kirakásokban néha előfordul, hogy a Lovag fiatal férfi helyett fiatal nő. Ebben az esetben ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a férfi megfelelője.

Az Apród a királyi család személyzetéhez tartozik. A középkori nemesi családoknál ez a fiatal sokkal magasabb pozíciót töltött be a háztartásban, mint egy egyszerű szolga. Sokszor az apród a család fiú vagy leány tagja volt, aki tanonckodásra, inaskodásra adta a fejét: amíg kiszolgálta szüleit vagy idősebb testvéreit, megtanulta a megfelelő viselkedés vagy a családi üzlet csínját-bínját.

A tarot-ban is erről van szó. Az Apród a Király és a Királynő fiatalabb gyermeke, aki ugyanolyan jellemvonásokkal rendelkezik, mint a család többi tagja, bár jóval kisebb mértékben. A kártya ábrázolhat fiút és lányt is, aki fiatalabb és tapasztalatlanabb, mint a Lovag. Az Apród gyakran rendelkezik gyermeki tulajdonságokkal, vagy viselkedik éretlen módon. Nagyon büszke azonban a famíliájára, és az a büszkeség az adott színtől függően eredményezhet potitív jellemvonásokat, de vezethet ahhoz is, hogy az Apród ellenszenves elkényeztetett kölyökké váljon. ettől függetlenül a figura elsődleges célja, hogy lássa megvalósulni családja (színe) alapvető céljait.

Összességében véve az udvari figurák egy királyi családot adnak ki, és sokszor olyan embereket testesítenek meg, akik a kérdező családtagjai. Ez további hatalommal ruházza fel őket. Egyéni képességeiken túl még egy bizonyos fajta joggal is rendelkeznek arra, hogy kedvükre formálják a bekövetkező eseményeket, mivel erős személyes befolyást gyakorolnak a kérdezőre.

A Király és a Királynő megfeleltethetőek a kérdező valódi szüleinek, vagy valamilyen szülőfigurának, például tanárnak, főnöknek, tanácsadónak, sőt akár rendőrnek is, azaz bárkinek, akit tisztelhetünk, akitől tartunk, és akinek engedelmeskedünk (különösen igaz ez a kérdéses helyzetre), bár az ezen két lap által jelölt személyek valószínűleg a szüleinknél jóval magasabb társadalmi pozícióban vannak.

Bárkire is utaljon a Király és a Királynő, az mindig érett felnőtt lesz, aki elég idős ahhoz, hogy már jelentős tekintélyt, hatalmat és befolyást tudhasson magáénak, sőt ahhoz is, hogy felnőtt gyermekei legyenek. Azaz a kérdéses személyek legalább negyvenévesek, de még valószínűbb, hogy az ötvenes éveiket tapossák.

A Lovag szintén felnőtt, de egy nemzedékkel fiatalabb a Királynál és a Királynőnél, kora a huszas évek végétől egészen körülbelül harmincötig terjedhet. Ami a társadalmi helyzetét illeti, egy fiatal férfiról (vagy nőről) van szó, aki joggal hiszi azt, hogy ő a trón várományosa. Lehet, hogy a szülei valóban nagy hatalmú emberek, akik majd átadják neki a pozíciójukat, vagy valamilyen más örökséget hagynak rá. Ha a kirakás üzleti, munkahelyi kérdésekre kiván választ adni, akkor a Lovag által jelölt személy lehet egy vállalat feltörekvő középvezetője, akivel a kérdező üzletet fog kötni.

Nem biztos, hogy a Lovagot rokoni szálak fűzik a Királyhoz és a Királynőhöz, de mindenesetre azok hallgatnak rá, mert tudják, hogy a Lovag megérti céljaikat, és segít elérni azokat. Ez azt jelenti, hogy a Lovag a közbenjáró szerepét is betöltheti a kérdező életében, ha el szeretné nyerni a “ház uralkodójának” kegyeit. Ha viszont a kirakás során a kérdező ellenlábasaként jelenik meg, akkor olyan személyre utal, aki a befolyásával visszaélve szánszándékkal hátráltatja.

Az Apród is rendelkezik némi befolyással, azonban ez jóval szerényebb, mint hinni szeretné. Az Apród lehet segítőkész, vagy rosszindulatú és kicsinyesen gonosz, de még akkora hatalommal sem rendelkezik, mint a Lovag. Ha a Lovagra úgy tekintünk, mint egy feltörekvő fiatal középvezetőre, akkor az Apród ugyanannál a vállalatnál egyszerű kis alkalmazott. Lehet, hogy a képességeit és a lojalitását elismerik és fontos feladatokat bíznak rá, de a véleményét soha nem kérik ki, és a fontos döntésekről sem tájékoztatják.

Ez leginkább ifjúságának és tapasztalatlanságának tudható be. Az Apród lehet gyermek vagy tinédzser, de nem idősebb egy fiatal felnőttnél. Így a “királyi család” rokonaként hiába kényeztetik, véleményét és tanácsát a többiek nem mindig veszik komolyan.

Mindezek ellenére nem árt, ha a kérdező viszont komolyan veszi őt. Lehet, hogy nem egy nagyágyú, de barátsága jól jöhet, áskálódása viszont kárt okozhat neki.

Ezen személyeknek a kérdezővel való kapcsolata azon is múlik, hogy a kérdező milyen korú és pozíciójú. Ha a kérdező még fiatal (nem múlt el harminc), akkor a Király vagy a Királynő esetében szülei korú egyénekről van szó. Viszont ha a kérdezőnek magának is lehetnének vagy vannak is gyermekei, akkor a Lovag és az Apród utalhat ezekre, vagy a nálánál fiatalabb, az ő befolyása alatt lévő személyekre. S végül: ha a kérdező nagyjából annyi idős, mint a kirakásban felbukkanó udvari figura, akkor az vagy saját generációjának tagjára vagy magára a kérdezőre mutat.

Sajnos a kérdező kora alapján nem minden esetben határozhatjuk meg, hogy a kártya kire vonatkozik, mivel az udvari lapok sokszor nem a tényleges családtagokat jelölik. A Király lapja sokszor a jelölt személy által birtokolt hatalomra helyezi a hangsúlyt, azaz a Király egy olyan férfit jelöl, aki helyzeténél fogva apafiguraként jelenik meg a kérdező életében.

Sok szakértő megkisérel felvázolni egy általános fizikai leírást a négy udvari figuráról, hogy ennek alapján közelebbről meghatározhassuk a jelölt egyének személyazonosságát. Hát nem lenne egyszerű, ha a jövendőmondó kerek perec közölné velünk, hogy nemsokára egy magas, sármos, sötét hajú idegennel fogunk találkozni? A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez a fajta megközelítés egyáltalán nem segít a lap által megtestesített személy kilétének azonosításakor.

Például a Kardok udvari figuráit általában sötét színnel ábrázolják, míg a Kelyhekéit inkább világossal. A való életben azonban a jó emberek nem hordanak mindig fehér kalapot, ahogy a rossz emberek sem viselnek fekete bajuszt. De a fizikai jegyek ismerete talán hasznos lehet abban az esetben, ha a kérdezőt ábrázoló kártyát akarjuk kiválasztani. Egyébként sokkal célravezetőbb, ha a “színvilágot” inkább a jellemre, mint az emberek tényleges testi megjelenésére vonatkoztatjuk. A legtöbb esetben a kor, a társadalmi helyzet és a személyiségjegyek elegendő információval szolgálnak ahhoz, hogy megnevezzük a jelölt személyeket.

Ha az udvari lapok felbukkannak a kirakásban, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy emberekre vagy inkább személyekre vonatkoznak-e (esetleg helyzetekre), másodszor pedig meg kell tudnunk határozni, hogy ha személyekre vonatkoznak, akkor kik is lehetnek ezek. Ezt a két feladatot néha pofonegyszerű elvégezni, máskor viszont majdnem lehetetlen – a helyzettől függ. Ha a kártya olyan emberre mutat, akivel a kérdező már találkozott (mert a kártya egy múltbeli vagy jelenbeli eseményre utal), akkor az illető fizikai és pszichológiai jellemzése, valamkint a kérdéses helyzetre gyakorolt hatása alapján a kérdező már képes lesz beazonosítani. Azonban ha az összes lehetséges magyarázat sem illik egyetlen emberre sem a kérdező életében, akkor az a kártya nem személyre, hanem egy helyzetre vonatkozik.

Amikor a kártya jövőbeli befolyást jelez, akkor meg kell várnunk, hogy kiderüljön, kiről vagy miről is van szó. Ha a lap egy embert jelöl, akkor a kérdező fel fogja ismerni az illetőt, amikor találkozik vele; ha egy helyzetet, annak kialakulásakor a kérdező már tudni fogja, hogy mi várható.

Értelmezés

A Kis Arkanum lapjainak áttekintése során érdekes véleménykülönbségeket és -azonosságokat lehet tapasztalni az egyes szerzők között. Az idő és a tapasztalat segíteni fog abban, hogy a sok kiadvány közül kiválaszhassuk a leghasznosabbakat. S miközben egyre jobban elmélyedünk a tarot-val való munkában, meg fogjuk tanulni, hogyan emeljük ki egy sor, egyébként mélyenszántó magyarázat közül azt, amelyik egy maghatározott kirakás esetén a segítségünkre lehet. Azonban amiíg nem szerzünk személyes tapasztalatokat a tarot-olvasásra vonatkozóan, semmire sem megyünk ezekkel a magyarázatokkal. Először is szükségünk van egy kiindulópontra, hogy kialakíthassuk a saját véleményünket arról, a lapok mit is akarnak közölni velünk.

Azonban hiába állnak rendelkezésünkre segédeszközök, a Kis Arkanum értelmezését egyáltalán nem könnyű megtanulni. Azonban létezik egy módszer, amelynek segítségével könnyebben megérthetjük és észben tarthatjuk, sőt pontosabban is alkalmazhatjuk a különböző magyarázatokat. A Nagy Arkanumhoz hasonlóan a Kis Arkanumra is vonatkoznak a numerológia általános törvényei.

A pakli kiválasztása

Választhatunk régimódi, dísztelen, de modern, gazdagon illusztrált csomagot is. Mindkét típusnak megvannak az előnyei és a hátrányai.
Ha megtetszik egy díszes csomag, amelyben a Kis Arkanum szépen illusztrált és a szimbolikájával is ki vagyunk békülve, akkor feltétlenül válasszuk azt. Azonban mindig tartsuk szem előtt, hogy a Kis Arkanum ábráit nem szabad készpénznek vennünk. S végül nem árt, ha a képvilág nagyjából azt tükrözi, ahogy mi értelmeznénk a lapokat!
Ne feledjük, a Kis Arkanum nem meditációs eszköz. Ha képeket látunk a lapjain, azok a pakli alkotójának egyéni elképzelései. Ne engedjük, hogy az illusztrációk félrevigyék az intuíciónkat, amelyet egyébként a kártyák okkult jelentésének megtalálására szeretnénk munkába fogni.

A kártyák értelmezése során nincs hasznosabb eszközünk, mint a saját intuíciónk!