Kirakások 1.

KIRAKÁSOK

Háromlapos kirakás egy terv megvalósulására

Az egyszerű kirakások közé tartozik. Keverjük össze alaposan a választott paklit és három tetszőleges lapot helyezzük lefelé fordítva az asz­talra a fentii alakzatban.

Az első laphely mutatja a kártya tanácsát az adott kérdésben. Cselekvést, netán optimizmust, netán visszafogottságot javasol a kártya? Minél erősebb jelentésű lap jött itt ki, annál nagyobb lendületet, vagy netán épp annál na­gyobb visszavonultságot kell az adott kérdésben tanúsítanunk.

A második laphelyen álló kártya azt árulja el, hogy segít-e valaki (vagy valami) ennek a tervnek a megvalósításában? Itt tehát egy kedvező lap azt árulja el, hogy a körülmények igen csak mellettünk állnak, persze, minél erősebb számú amaz a lap, annál jobban. Egy kedvezőtlen kártyától pedig megtudhatjuk, hogy hátráltatnak-e a körülmények, s ha igen, milyen mér­ tékben.

A harmadik laphely magának a kérdésnek a kimenetele. Talán magya­ráznom sem kell, hogy itt egy erős, jó lap jelentős pozitív kimenetelről be­szél. Egy kedvezőtlen lap pedig arról, hogy talán ebben a három hónapban még nem jött el az ideje ennek a dolognak.

Négylapos, döntési helyzet segítő kirakás

Keverjük össze alaposan a választott kártyát, koncentráljunk a kérdésre, amiben tanácsot szeretnénk kapni, majd lefelé fordítva helyezzük négy tet­szőleges lapot az asztalra a fenti alakzatban.

Az első laphely mutatja az adott helyzetet, amiben jelenleg, a kérdést il­letően vagyunk.

A kettes laphely érdekes módon arról beszél, hogy mi az, amit kerülnünk kell. Ha a magyar kártyával vetjük ki ezt a kirakást, itt egy esetleges piros lap arról árulkodik, hogy ne vigyünk túl sok érzelmet ebbe a döntésbe, ami esetleg épp azt jelenti, hogy óvjuk meg racionalitásunkat.

A hármas lap a kártya tanácsa. Független attól, hogy a következő, azaz a négyes laphelyen mit találunk az adott dolog kimeneteleként, itt olvashatjuk ki azt, amit a lapok ebben a dologban javasolnak nekünk. Nagyon ritkán szokott megtörténni, hogy ez ugyanolyan színű kártya, mint a kettes laphe­lyen álló, ez ugyanis ellentmondás lenne. Ha azonban mégis ezt tapasztal­juk, akkor az erősebb lapszámú kártya a döntő (bár egyes jósnők ezt úgy is szokták fordítani, hogy ebben az esetben a két lap semlegesíti egymást, tehát nem kaptunk sem követendő, sem kerülendő tanácsot).

A negyedik lap a kimenetel. Itt egy jó lap (független a másik három lap­tól) a kérdés szerencsés alakulását jelzi, persze, minél erősebb az adott kár­tyában amaz a bizonyos jó lap, annál jelentősebben hatva a sorsunkra. Nega­tív lap esetében ne legyünk nagyon bizakodóak, bár meglehet, hogy (ha a tanácsok erre utaltak), valami később bekövetkezendő dolog miatt mégis bele kellett fognunk.

Hatlapos, egy kérdés kimenetelére vonatkozó kirakás

Ennek a kirakásnak az az egyik érdekessége, hogy ezt nem csak magyar, francia és tarot kártyával vethetjük ki, hanem cigánykártyával is.

Keverjük tehát össze alaposan a lapokat, koncentráljunk alaposan a megválaszolandó kérdésre, majd tetszőlegesen a pakliból válasszunk ki hat lapot és helyezzük azokat lefelé fordítva az asztalra.

Az első három laphely (időrendben) mutatja azt a szituációt, ami a jelen­legi döntéshez elvezetett, az utóbbi három pedig annak kimenetelét. Ennek a kártyakirakásnak a magyarázata már igényel egy kis kombinációs készséget, ugyanis nem szabad szigorúan az időrendet követnünk, hanem inkább magát a lapok által jelzett folyamatot.

Ötlapos kirakás egy adott döntéshez

Ezt a kirakást „kis keresztnek” is szokták nevezni.

Koncentráljunk alaposan az adott kérdésre, keverjük össze alaposan a paklit, majd helyezzünk öt tetszőleges lapot lefelé fordítva az asztalra a fentii formában.

Az első helyen álló lap mutatja a közelmúltat, vagyis szimbolizálja azt a helyzetet, ami ehhez a döntéshez elvezetett.

A második helyen álló lap saját belső érzésünket tükrözi. Itt már önma­gában sokat elárul a lap színe. Minél erősebb az adott lap, annál többet.

A harmadik hely mutatja az adott tervben való első lépésünket. Elindul­tunk-e már a terv felé? Jó irányban haladunk? Ha ez a kártya hasonlít az egyes helyen álló laphoz, azaz a jelenhez, vagy netán annál kisebb számú és kedvezőtlenebb lap, akkor bizony egyelőre nem hogy nem haladtunk, ha­nem visszafelé léptünk, több erőt kell kifejtenünk.

A negyedik helyen álló lap árulja el, hogy a környezetünktől segítséget, vagy netán hátráltatást kapunk-e ebben a tervben? Ha itt konkrét személyre is utalható lap van, akkor nem kizárt, hogy ez egy életünkben jelen levő konkrét egyént jelez (de ennek lefordításával legyünk óvatosak, hiszen ezek a lapok jelez­hetnek élethelyzeteket is).

Az ötödik kártya mutatja az adott kérdés kimenetelét.

Hétlapos kirakás egy adott döntéshez (Hetes parabola)

Az első laphely mutatja azt a kiindulási helyzetet, ami ezt a döntést elin­dította bennünk.

A második lap jelzi a jelent, tehát tulajdonképpen nem sokban tér el va­lójában az elsőtől. Talán annyit a különbség, hogy az első inkább a döntést megelőző időszak, az ehhez vezető út lapja, ez pedig már maga az adott helyzet, amelyben elindultunk megvalósítani a tervünket. Jó tehát, ha ked­vezőbb és erősebb lap, mint az első.

A harmadik lap a közeljövő, vagyis még nem maga a megvalósulás, ha­nem az ahhoz vezető út. Nehéz lesz? Könnyű? (Sok jósnő ennek a lapnak nem tulajdonít nagy jelentőséget, de én mégis szeretek belepillantani, hogy tudjam, mekkora harcot kell vállalnom?)

A negyedik lap a kártya tanácsa, tehát amit javasol nekünk a tudatalat­tink. Itt például egy pozitív, harcos lap erőre, optimizmusra, kitartásra sar­kall, egy kedvezőtlenebb pedig azt mondja el, hogy ne legyünk túl optimis­ták. Különösen kevés erőbedobást tanácsol az, ha mint ez, mint pedig az előző (a harmadik) kártya negatív.

Az ötödik lap környezetünk segítségét illetve hátráltatását jelzi. Ez álta­lában szinkronban szokott lenni a hármas lappal, ami azt mutatja meg, mennyire nehéz vagy könnyű ez a lépés. Láttam rá példát, hogy ez lényege­sen rosszabb lap volt, a környezet tehát hátráltatta az illetőt, ő azonban ezt egyáltalán nem élte meg nehéznek, sőt, inkább erőt adott a számára.

A hatos lap belső, esetleg eltitkolt reményeinket vagy félelmeinket árulja el. Ha az itt talált lap ellentmond az első három lapnak, vagy azok egyiké­nek, akkor nem kizárt, hogy tudat alatt egy kicsit ambivalensek vagyunk ebben a témában.

A hetes laphely magát a terv kimenetelét mutatja.

„Patkó” alakú kirakás (három hónapnál hosszabb kimenetelű kérdésre)

Az első lap mutatja a jelenlegi helyzetet és a kérdező hozzáállását a té­mához.

A második lap amazt a bizonyos közeljövő „mérföldkövet” mutatja, azaz az első lépést a terv megvalósítása felé. Jó, ha ez erősebb és jobb lap, mint az első, hiszen az azt jelzi, hogy legalább az első lépést megtettük a siker felé.

A harmadik lap a kulcskérdés, azaz azt árulja el, hogy mi a számunkra ennek az ügynek a lényege. Nehéz és egyénfüggő az értelmezése, mint min­den kártyavetésnél, erősen figyelembe kell vennünk magát, a kérdést. Sok esetben hasonló a jelentése az első lappal.

A négyes és az ötös lapok az ügy rövidebb, illetve hosszabb távú kime­netelét mutatják meg. Itt eltér a különböző kártyavetők értelmezése, hogy mit értünk rövidebb, illetve hosszabb távon. Joanna Wetters például rövi­debb táv alatt körülbelül fél évet ért, hosszabban pedig az ügy tényleges kimenetelét.

Ha azonban egészen biztosak akarunk lenni a válaszban, akkor legalább a rövidebb távú kimenetel esetében fogalmazzuk meg konkrétan az időt a kérdés feltevésekor. Például: mi lesz a kimenetele ennek a dolognak három, illetve hat hónapon belül?

Hétlapos, többrétegű tanácskérő kirakás egy adott döntéshez

Hanjo Banzhaf Tarot kézikönyv című nagyszerű müvét szinte teljes egé­szében ennek a kártyakirakásnak szentelte. Nem kevesen vagyunk a tarot „szerelmesei”, akik nagyon sokat tanultunk a lapok mély értelmezéséről ebből a könyvből. Kicsit a lélek mélyére is bepillantó, komoly választ ad nem csak a jövő­ben tanácsolt tudatos, tudatalatti és tettekkel kifejezett viselkedésünkhöz, hanem feltárja azt is, hogy a múltunkban (természetesen a kérdést illetően) mit és hogyan tettünk? Ez egyben nagy segítség az önismeretben is. Gyak­ran igényel hosszas meditálást egy-egy (főként a múltat mutató) lapnak az értelmezése, hogy megértsük, esetleg mit rontottunk el, min és hogyan kel­lene változtatnunk?

A két függőleges sor közül a baloldali (tehát a 2-es, 3-as és 4-es) mutatja a kérdéshez való eddigi hozzáállásunkat, méghozzá olyan értelemben, hogy a 2-es jelzi az eddigi tudatos, racionális hozzáállásunkat ehhez a témához. A 3-as a tudattalan beállítottságunkat, a 4-es pedig az eddigi magatartásunkat.

A jobboldali oszlop mutatja meg a kártya tanácsát hasonlóképpen, azaz az 5-ös laphely a tudatos hozzáállásra, a 6-os a tudattalanra adott tanácsot (persze, amennyiben ez utóbbiban lehet tanácsot adni!). A 7-es laphely a kifelé mutatott magatartásunkra ad javaslatot.

A középen, külön álló kártya (l-es laphely) maga a kimenetel, amiről tu­lajdonképpen szó van.

„Lajtorja” nevű döntési kirakás

Azok a kedves kártyavetők, akik talán kicsit már járatosak az asztrológi­ában, talán örömmel fogják hallani, hogy ezt az érdekes kártyakirakási mó­dot, azaz annak a laphelyeit összefüggésbe szokták hozni a hét bolygóval (amelyek egy-egy egyéni horoszkópban fontos tulajdonságokat szimbolizál­nak).

Az első lap (az asztrológia szerint a Szaturnusz uralma alá van rendelve), mutatja ennek a tervnek az alapfeltételeit, amit esetleg le kell győznünk, hogy egyáltalán belefoghassunk. Például, ha a tarot kártyát használjuk, itt esetleg az Ördög lapja azt jelzi, hogy valamiféle rossz szándékot, esetleg kísértést kell legyőznünk. Ha pozitív lappal találkozunk itt, akkor az alapfeltételek rendben vannak.

A második kártya a Jupiter lapja, a fejlődést elősegítő erőket mutatja. Jó jel, ha ez erősebb és kedvezőbb lap, mint az előző volt.

A hármas kártya a Mars lapja. Akárcsak a személyes horoszkópban ez a bolygó kitartásunkat jelzi. Itt tehát egy gyenge lap arra figyelmeztet, hogy nekünk, magunknak kell jobban küzdeni ezért az ügyért, egy erős és jó lap pedig azt, hogy a kitartásunk meg lesz hozzá.

A négyes lap a Vénuszé, s mások esetleges támogatásáról, vagy hátrálta­tásáról vall nekünk. Talán nem is kell magyarázni, hogy itt egy kedvező kártya azt mutatja meg, hogy valaki vagy valakit segítenek, egy kedvezőtlen kártya viszont azt, hogy külső körülmények (vagy személyek) hátráltatnak bennünket.

Az ötös laphely a Merkúr kártyája, a tervben való esetleges taktikai el­gondolásait, annak átgondoltságát jelenti. Nem túl lényeges lap, de ha na­gyon rossz kártyával találkozunk itt, akkor nem árt átgondolni, hogy min­dent alaposan mérlegeltünk-e?

A hatos kártya az asztrológiai analógiák közül a Napé, ami tehát (éppúgy, mint a horoszkópban a Nap) a legfontosabb, hiszen ennek az egész kérdésnek a kimenetelét mutatja meg.

A hetes kártya a Hold lapja, azt jelzi, hogy környezetünk miként reagál ennek a dolognak a sikerére vagy a kudarcára. Ha a hatos egy kedvező kár­tya, itt azonban egy negatív lapot találunk, valószínű, irigyeink akadnak.

Ha ez a kártya a kedvező, míg a hatos esetleg egy rossz lap, akkor annak ellenére, hogy a dolog kimenetele nem lett számunkra kedvező, valami öröm, esetleg egy támogató személy mégis vigaszt jelent benne.

Ankh kirakás (egyszerűsített) döntési helyzetekre

Az első és második helyen álló két kártya a közvetlen múlt és a jelen, amelyek együttesen mutatják meg azt a helyzetet, ami ehhez a döntéshez vezetett. A legtöbbször ez a két lap viszonylag szinkronban szokott egymás­sal állni. Ha azonban nagyon eltérő jelentésű két lapot látunk, akkor a dön­téshez vezető érzéseink vegyesek. Nagyon egyszerű példával élve tegyük fel, hogy a magyar kártya esetében látunk itt egy kedvező piros és egy ke­vésbé kedvező tök lapot. Ez arra utal, hogy érzelmileg kedvező a dologhoz való hozzáállásunk, ám az anyagiakban valamiféle megrekedt helyzet is hozzájárult, hogy rálépjünk erre az útra. Ha mindkét lap kedvezőtlen, akkor bizony egy (a lapok jelentése szerinti) rossz élethelyzetből keressük a kiutat.

A harmadik laphely adja meg a kártya tanácsát. Mint mindig, az olyan esetekben, ahol a lapok konkrét tanácsot is adnak, a legnagyobb átgondolást jelenti ennek értelmezése, főként akkor, ha ez a kártya ellentmond esetleg az egész ügy kimenetelét jelző kártyának. Olvassuk el figyelmesen annak a lapnak a jelentését, amelyet itt találunk.

A négyes és az ötös laphelyek az esetleges segítőkéről, hátráltatókról tá­jékoztatnak. Ezen belül a négyes laphely azt jelzi, ami kifejezetten a környe­zeten múlik, az ötös pedig azt, ami saját magunkon. Láttam egy esetben, hogy tarot kártyás kirakás esetében a négyes helyen a Nap állt, az ötösön a Remete. Az ügyfél egy olyan vállalkozás beindítására volt kíváncsi, amit ő maga nem igazán akart, a családja viszont annál jobban szorgalmazott.

A hatos lap a kirakás legfontosabb kártyája, ez mutatja meg ugyanis a kérdés kimenetelét.