Kirakások 2.

Kelta Kereszt

Az egyik legismertebb kirakási mód ez, ami egy kicsit határeset a konk­rét kérdésfeltevés nélküli és adott döntési helyzetekre választ adó kirakások között. Azaz választ ad akkor is, ha pusztán arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit hoz számunkra a közeljövő pár hónap, de nagy segítség abban az eset­ben is, ha egy konkrét témában kérünk részletes tanácsot.

Nos, keverjük össze alaposan a választott paklit, koncentráljunk az adott kérdésre, majd bárhonnan válasszunk ki tíz lapot és helyezzük el azokat az asztalra.

Az egyes lap jelképezi a jelenlegi helyzetet. Ha a kérdésünk egy konkrét döntésre vonatkozott, akkor ebből kiolvashatjuk, hogy a kérdezés pillanatá­ban hogy állunk hozzá, mi vezetett ehhez a döntéshez. Ha a közeljövőről faggatjuk a lapokat, ez a lap árulja el, hogy mi az a kérdés, ami tudatosan vagy tudat alatt jelenleg a legjobban foglalkoztat bennünket.

A kettes, azaz az első lapon keresztben fekvő kártya árulja el, hogy mi keresztezi a kérdezőt. Ez persze lehet egy adott személy is, de lehet egy élethelyzet, akár egy belső akadály. Ennek a lapnak az értelmezésénél kell a legóvatosabbnak lennünk, hogy jól „fordítsuk le” az üzenetét. A bizonyos, személyekre is utalható lapok nem biztos, hogy egy-egy konkrét egyént mutatnak (bár lehet, hogy igen). A mérlegelés mindig egyéni élethelyzet szerint lehet csak reális.

A harmadik kártya a közeljövőt jelzi. Azt persze nem tudhatjuk meg, hogy ez időben konkrétan mit jelent. Én inkább a célhoz vezető első lépések sikerét illetve nehezebb voltát szokta belőle kiolvasni. Ha itt egy nehezebb kártyát látunk, ám a kimenetel pozitív, akkor valószínű, hogy ez a terv kezdetben lesz a legnehezebb. Fordított esetben arra int bennünket, hogy a kez­deti könnyű indulás később nehezebbre fordulhat.

A négyes lap azt mutatja, ami már eltűnt az életünkből ebben a témában. Nem annyira jelentős kártya, kivéve, ha a többi kártyához képest nagyon erős számú lap. (Például, ha tarot kirakás esetén ez az egy nagy árkánum lap, akkor valami fontos dologra int.) Kevésbé a közelmúltra, mint inkább az ebben a témában saját magunkban már eltemetett dolgokra enged követ­keztetni. A legrosszabb az, ha ez a legpozitívabb lap, hisz akkor azt is jelez­heti, hogy épp a lendületet, az optimizmust temettük el a lelkünk mélyére.

Az ötös lap a közelmúlt. Az egyes lappal együtt utal a helyzetre, ami eh­hez a kérdéshez vezetett. A legtöbbször azt szoktam tapasztalni, hogy szink­ronban van a jelentésük. Ha ez kicsit gyengébb lap, mint az egyes, akkor a jelen helyzet mér kicsit jobb, mint ami ezt a döntést elindította.

A hatos lap a picit távolabbi közeljövő, legalábbis a hármas kártyához képest. Vagyis amaz a bizonyos második lépés.

A hetes lapot több jósnő nem szokta szintén jelentősnek értékelni. Arra utal, ahogyan ebben a kérdésben, tervben értékelem saját magamat.

A nyolcas lap azt árulja el, hogy a külvilág, környezetünk miként lát eb­ben a kérdésben bennünket. Ha erősen ellentmond a többi szereplő kártyá­val, akkor bizony, könnyen lehet, hogy a világ egészen másképp lát bennün­ket, mint mi saját magunkat. Nem rég vetettem kártyát egy hölgynek, aki a csoportvezetővé való kinevezésére volt kíváncsi. A legtöbb lap erős, harcos, többé-kevésbé pozitív lap volt, itt azonban a nagy árkánum Ördög lapját találtuk. Kiderült, hogy családja és munkatársai nagyon ellene voltak ennek a kinevezésnek, közeli hozzátartozói haragudtak rá, amiért a karrierépítés miatt elhanyagolta őket.

A kilences lap (hasonlóan a heteshez), azt mutatja meg, hogy milyen bel­ső félelmek vagy remények vannak bennünk ebben a témában. Itt valami negatív kártya erős belső szorongást árulhat el. Volt rá példa, hogy a Kelta Kereszt tíz lapja közül egyedül a hetes és ez a kártya mutatott negatív lapokat. Az illető valóban sikeres volt a feltett kérdés kimenetelét illetően, de belül, a lelke mélyén nem igazán akarta az egész dolgot.

A tízes laphely legfontosabb, hiszen ez mutatja az egész kérdés kimene­telét.

A hármas és a hatos (az egyes kisebb lépések után) egy a harmadik nagy és egyben végső lépés, amely eldönti, hogy maga az egész kérdés sikerülhet-e, vagy sem. A siker vagy kudarc annál jelentősebb lesz, mint amilyen erős számú lap utal rá.

Láttam kirakást, ahol csaknem az összes lap viszonylag erős számú kár­tya volt, ez az egy azonban egy ugyan kedvező, de jelentéktelen lap. A kér­dezett dolog ugyan sikerült az illetőnek, de később rájött, hogy nagyobb energiát fektetett bele, mint amekkora jelentőségű volt maga az ügy.

Hogyan hatok a világra és az hogy hat rám?

Az egyes lap (a bal felső) mutatja énünknek azt az oldalát, ahogyan mi magunkat látjuk és egyben mások is látnak bennünket. Tarot kártyás kirakás esetében például a Kiegyenlítődés itt arra utal, hogy mint önmagunkkal békében vagyunk, mint a világ ezt a kedves arcunkat látja. Francia kártyás kirakásnál például a treff hetes arra utal, hogy harcos kedvünkben vagyunk, és a világ is ezt látja bennünk.

A négyes lap (tehát a jobb felső) azokat a tulajdonságainkat mutatja, amelyek mások látnak bennünk, de mi magunk nem ismerjük magunkban. Ha tehát itt egy rossz lapot, el kell gondolkodnunk, vajon miért látják ben­nünk azt a rossz tulajdonságot mások, amivel mi magunk nem vagyunk tisztában?

A hármas lap azokról a jellemvonásokról árulkodik, amelyeket mi ma­gunk ismerünk, de mások előtt sikerrel titkolunk el. Egy kifelé magabiztos­ságot mutató, de a lelke mélyén gyakran gátlásokkal küzdő ember tarot kár­tyás kirakásban itt alighanem a Remetét vagy az Uralkodót fogja találni. Ha egy erősen érzelmi indíttatású lap esetében azt is érezhetjük, hogy több bennünk az érzelem, mint amit kifelé mutatunk.

A második lap az úgynevezett „nagy titok” ebben a kirakásban, mert azt jel­zi, amit mi magunk sem ismerünk magunkban, ám mások sem látnak bennünk. Ha itt nagyon erős negatív lapot látunk, akkor valami elfojtott és külvilág előtt is sikeresen titkolt érzelemről vagy indulatról kapunk felvilágosítást.

Nyolc lapos önismereti kirakás

Vajon mi az, amit jelenlegi helyzetünkben jobban szeretnénk csinálni? Ahol esetleg nem megfelelő az irány, nincs elég segítőnk, olyan emberek vesznek-e körül, akikkel kölcsönösen támogatjuk egymást?

Ha ezekre a kérdésekre vagyunk kíváncsiak, akkor keverjük össze alapo­san a választott paklit és bárhonnan emeljünk ki nyolc lapot, majd helyezzük azokat lefelé fordítva az asztalra.

A baloldali oszlop (4-es, 3-as, 2-es és l-es lap) jelzi a jelenlegi helyze­tünket, tehát azt, ahol most vagyunk.

A jobboldali oszlop (8-as, 7-es, 6-os és 5-ös kártya) jelzi azt, hogy mit tudunk tenni, hogy jobban működjön az adott életterület.

Sokat elárul tehát már önmagában az, hogy a bal vagy a jobb oldalon fekvő kártya-e a jobb vagy az erősebb. Ha a bal, akkor az adott terület rend­ben van, itt nem kell sokat változtatnunk. Ám ha egy-egy sorban a jobb oldali lap a jobb, akkor érdemes megfontolnunk a tanácsát, van tehát mit javítanunk az adott területen vagy kapcsolaton belül.

Az alsó két lap (tehát az egyes és az ötös lap) jelzi magát az irányt, ami felé ebben az időszakban tartunk. Pozitívok-e jelenleg a törekvéseink? Van-e rajtuk mit változtatni, és mit?

Módosított Kelta Kereszt

Az eldöntendő kérdésre adandó válaszok fejezetében már foglalkoztunk a kedvelt Kelta Kereszt kirakással. Van azonban ennek egy kicsit módosított kirakása, ami kifejezetten az önismeretre, lelkünk titkainak a feltérképezésé­re alkalmas.

Érdekes a „két” Kelta Keresztet együtt kirakni, ha van valamiféle eldön­tendő kérdésünk. Azaz az egyiket a már ismert módon, az adott kérdés ki­menetelére, a másikat pedig lelkünk titkainak a feltárására.

Keverjük össze alaposan a választott paklit, majd válasszunk ki tíz tet­szőleges kártyát és helyezzük azokat lefelé fordítva az asztalra.

Az első hely mutatja a „fejünket”, tehát azt, amit az eszünkkel akarunk.

A második hely a szívünkről, tehát a belső vágyainkról árulkodik. Nem árt, ha ez és az egyes lap szinkronban vannak egymással, hisz ekkor az eszünkkel és a szívünkkel ugyanazt akarjuk. A két kártya körül amelyik az erősebb, az határozza meg, hogy mostaná­ban az eszünkre vagy a szívünkre hallgatunk-e inkább?

A hármas kártya árulja el, hogy mi az, amiből a jelenlegi vágyainkból készek vagyunk? Ez tehát erősen kapcsolódik a ketteshez (azaz azzal, amire vágyunk). Ha ez erősebb lap annál, akkor a vágyainknál sokkal többre va­gyunk képesek. Ha gyengébb, akkor a vágyainknak csak egy részét vagyunk képesek mostanában megvalósítani.

A négyes lap azt mutatja, amire a leginkább szükségünk van. Óvatosan kell bánnunk az értelmezésével, inkább annak megfelelően faggassuk az itt kijött lapot, hogy ez a lap színe szerint valamiféle gyakorlatias vagy inkább érzelmi dolog?
Nem igazán lényeges kártya.

Az ötös lap a közelmúltra utal. Ha jelenleg valamiféle fontos élethelyzet­ben vagyunk, innen megtudhatjuk, hogy mi vezetett ide. Valamiféle opti­mista terv? Netán egy belső lendület, vagy éppen egy megtorpanás?

A hatos kártya a közeljövőt mutatja. Lesz-e az elkövetkezendő három hónapban valamiféle akadály? Vagy netán a sors inkább a kedvező arcát mutatja felénk?

A hetes és a nyolcas lap ok azt jelzik, hogy milyen energiákat sugárzunk ki magunkból (hetes), azaz hogyan hatunk a világra, míg a nyolcas azt, hogy a világ miként hat ránk?

Általában ez a két lap szinkronban szokott lenni egymással. Ha a nyolcas sokkal rosszabb lap, akkor egy peches szériában vagyunk, amiről nem is tehetünk, hisz a hetes lap pozitív volta azt sugallja, hogy mi kedvező energi­ákat bocsátunk ki magunkból.

A kilences lap reményeinkről és félelmeinkről árulkodik, attól függően, hogy derűs vagy negatív lap áll-e itt? Ha negatív, akkor inkább a félelmeink, aggodalmaink vannak túlsúlyban, a lap részletes jelentésétől függően. Ha a többi kártya ezzel ellentétben pozitív, az valamiféle rejtett félelemről árul­kodik.

A tízes helyen álló kártya rendkívül fontos, hiszen ez mutatja meg, hogy ebben az időszakban mi az a téma, ami a leginkább előtérbe kerül az éle­tünkben? Valami érzelmi dolog? Gyakorlatias téma? Netán valami megre­kedt, vagy épp lendületbejövő dolog?

Belső egyensúlyt kereső hatlapos kirakás

Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen jelenleg az önértékelésünk, mi­féle tanulás folyamaton megyünk keresztül, miként mutatkozunk meg a külvilág számára, akkor keverjük össze alaposan a választott paklit és tetsző­legesen bárhonnan válasszunk ki hat lapot és helyezzük azokat lefelé fordít­va az asztalra.

Az első kártya azt mutatja meg, hogy miként kommunikálunk, ki tudjuk-e fejezni a gondolatainkat és hogyan? Minél erősebb pozitív lap áll itt, annál jobb jelenleg a kommunikációs képességünk. Ha gyenge vagy rossz lapot találunk itt, akkor valamiféle kommunikációs problémánk van ebben az időszakban.

A kettes lap jelenlegi önértékelésünket mutatja meg. Ezt aligha kell ma­gyaráznom, hisz itt egy erős jó lap magáért beszél. Ha gyengébb, ám inkább kedvező lapot látunk itt, akkor sem rossz az önértékelésünk, de nincs éppen csúcsformában.

Egy erős rossz lap esetében azonban mélyen át kell gondolnunk, hogy mi az, amit jobban kell tennünk, hogy visszanyerjük magabiztosságunkat.

A hármas lap azt mutatja, hogy jelenleg milyen tanulási folyamaton me­gyünk keresztül. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy milyen iskolába járunk, vagy milyen tanulmányt végzünk, hanem azt, hogy a hétköznapi élet keretein belül mi az, amiben fejlődnünk kell. Netán ez valamiféle gyakorla­tias, vagy netán érzelmekkel kapcsolatos dolog? Nagyon erős negatív kártya valószínű, arra utal, hogy valamiféle, a lap által jelzett nehézséget vagy rossz magatartási mintát kell legyőznünk. Tarot kártyás kirakásnál például az Ördög lapja akkor szokott itt kijönni, ha valami nagyon erős kísértést kell legyőznünk. A Torony viszont akkor, ha valami régi rossz beidegződést célszerű leküzdenünk.

Jelentéktelenebb lapok esetében ebben az időszakban nem annyira fontos a sors által kapott tanulási folyamat most.

A négyes lap azt mutatja meg, hogy miként mutatkozunk meg mostaná­ban a külvilág számára. Azaz mások miként látnak minket. Nemrég láttam itt egy hölgy esetében a kelyhek királynőjét. Ügyfelem akkoriban egy ro­mantikus szerelemben élt, sokat álmodozott és nem is igen tudott másról beszélni, mint a szerelméről. A barátai és az ismerősei nem véletlen látták őt akkoriban egy kicsit álmodozónak, ahogyan ez a lap sejteti.

Az ötös lap a tevékenységünkről beszél. Itt egy negatív kártya nem arról árulkodik, hogy a jelenlegi tevékenységünk valami negatív dolog, hanem azt hogy az nem egészen a mi utunk. Gyakran szoktam gyengébb, ám kedvezőt­len lapokat látni itt, olyankor, amikor valakinek abban az időszakban valami kényszerű, unalmas napi rutin munkával kell megküzdenie.

A hatos lap emberi kapcsolataink jelenlegi minőségéről árulkodik. Ter­mészetesen egy adott időszakon belül lehetnek mind pozitív, mind negatív emberi kapcsolataink. Ez a lap azt mutatja meg, hogy melyik van épp túl­súlyban. A tapasztalatom szerint azonban, ha itt egy nagyon rossz lapot látunk, az a környezetünkben sokkal inkább egy konkrét olyan embert je­lent, akivel mostanában nem igazán találjuk a hangot.

A gyengébb rosszabb lapok inkább arról árulkodnak, hogy mostanában nem igazán vagyunk társas lények, talán jelenleg nem is annyira fontosak az emberi kapcsolatok.

Mi a célom, mely út vezet hozzá és mik ehhez az eszközeim? (Karmikus kirakás)

Ez is egy karmikus életfeladatra választ kereső, kicsit egyszerűbb kirakás. Ezt is úgy két-három évente érdemes ki­rakni, ennél gyakrabban csak akkor, ha az élethelyzetünkben jelentős válto­zás történt.

Arra fog választ adni, hogy ebben az időszakban mi a karmikus célunk, hol tartunk és milyen eszközöket kapunk jelenleg a sorstól hozzá? Az értelmezése kicsit nehezebb a legtöbb kártyakirakásnál, és teljesen egyénfüggő. Ügyeljünk rá, nehogy olyan dolgokat magyarázzunk bele a kapott lapokba, amelyeket szeretnénk hallani.

Nos, keverjük össze alaposan a választott paklit, majd válasszunk ki hat tetszőleges lapot és helyezzük azokat lefelé fordítva az asztalra.

A hatos lap („aki” egyedül legfelül áll) mutatja a célt, amit jelenleg eb­ben az időszakban el kell érnem karmikus szempontból. Ha tehát itt egy erős és jó lapot látunk, jelenleg egy fontos időszakban vagyunk életfeladatunk szempontjából. Figyelmesen olvassuk el az itt talált lap jelentését és azt egyéni élethelyzetünk szerint értelmezni. Természetesen maga a lap színe is sokat elárul, hogy ez talán egy érzelmi dolog, netán egy gyakorlatias dolog? Ha valami nagyon rossz, erős lapot látunk itt, akkor át kell gondolnunk, hogy mi lehet a hiba a jelenlegi célunkkal?

A négyes és az ötös lapok az utat jelzik, ahol a cél érdekében most tar­tunk. Ha a hatos lap kedvező, ám ez jelentősen rosszabb kártya, akkor a céllal nincs semmi gond, ám a hozzá vezető úttal valami nem stimmel. Ha a két lap (a négyes és az ötös) nagyon eltérőek, akkor vegyes a célhoz vezető út, ami a lapok jelentése szerint lehet jó is, rossz is.

Az egyes, kettes és hármas kártyák az rendelkezésünkre álló eszközöket jelentik, amelyek mint tárgyi, mint személyi feltételekben jelen vannak az életünkben ahhoz, hogy elérjük, vagy hogy nehezebben érjük el a célunkat. Jó, ha ezek közül minél több az erős és a jó lap. Ha itt nagyon gyenge vagy nagyon negatív lapokkal találkozunk, akkor kevés, gyenge vagy nagyon rossz az az eszköz, illetve eszközök, amelyek segítenek bennünket. (Kicsit átvitt értelemben ezeket a lapokat úgy is fordíthatjuk, hogy ezek a rendelke­zésünkre álló segítők vagy hátráltatók. így talán könnyebben el fogjuk dön­teni, hogy jelenleg melyek vannak többségben az életünkben?)